Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย หมู่ที่ 2 ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94190 โทรศัพท์ 073-330905 โทรสาร 073-330904 www.baloy.go.th
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  การจัดการความรู้ (KM)
  คำกล่าวเจตจำนงสุจริต
  ข้อมูลการติดต่อ
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผล
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือบริการประชาชน
  คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การให้บริการประชาชน
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
  แผนงานการใช้จ่ายประจำปี
  กฏหมายและเบียบ
  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดปัตตานี
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุมภายใน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี
  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA)
  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ.
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
E-SERVICE
ผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 23 มิถุนายน 2559
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
วันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย
ได้จัดทำโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต หมู่ที่ 2 ตำบลบาโลย
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 21 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 13 เมษายน 2562
รายละเอียดกิจกรรม :

วันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลยได้จัดทำโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต หมู่ที่ 2 ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักและความเคารพต่อผู้สูงอายุในตำบลในการยกย่อง เชิดชูเกียรติในฐานะที่ผู้สูงอายุมีภูมิปัญญาความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่สามารถถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังได้ในการสร้างคุณงามความดี คุณประโยชน์ให้แก่สังคม และให้สังคมตระหนักเห็นคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย
  หมู่ที่ 2 ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94190 โทรศัพท์ : 073-330905 โทรสาร : 073-330904 
  Copyright © 2016. baloy.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs