Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย หมู่ที่ 2 ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94190 โทรศัพท์ 073-330905 โทรสาร 073-330904 www.baloy.go.th
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  การจัดการความรู้ (KM)
  คำกล่าวเจตจำนงสุจริต
  ข้อมูลการติดต่อ
  ข้อมูลผู้บริหาร
  สายตรงนายก
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผล
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือบริการประชาชน
  คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การให้บริการประชาชน
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
  แผนงานการใช้จ่ายประจำปี
  กฏหมายและเบียบ
  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดปัตตานี
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุมภายใน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี
  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA)
  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ.
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
E-SERVICE
ผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 23 มิถุนายน 2559
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 151) 9 พ.ย. 2561
ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 634) 3 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 92) 2 ต.ค. 2560
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการรก่อสร้างถนนยกระดับหินคลุก บ้านบาโลย หมู่ที่ 3 (ดู : 566) 21 ส.ค. 2560
การจ้างเหมาโครงการรก่อสร้างถนนยกระดับหินคลุก บ้านบาโลย หมู่ที่ 3 (ดู : 587) 21 ส.ค. 2560
โครงการรก่อสร้างถนนยกระดับหินคลุก บ้านบาโลย หมู่ที่ 3 (ดู : 462) 19 ส.ค. 2560
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (จากซอยบ้านแบแม หมู่ที่2 ถึงหน้าบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 รอยต่อเขต อบต.กระหวะ) (ดู : 748) 19 ก.ค. 2560
การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (จากซอยบ้านแบแม หมู่ที่2 ถึงหน้าบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 รอยต่อเขต อบต.กระหวะ) (ดู : 712) 19 ก.ค. 2560
การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (จากซอยบ้านแบแม หมู่ที่2 ถึงหน้าบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 รอยต่อเขต อบต.กระหวะ) (ดู : 678) 17 ก.ค. 2560
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 3 (ดู : 754) 12 เม.ย. 2560
การจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 3 (ดู : 541) 12 เม.ย. 2560
การจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 3 (ดู : 650) 10 เม.ย. 2560
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร อบต.บาโลย หมู่ที่ 2 (ดู : 627) 31 มี.ค. 2560
การจ้างเหมาโครงหารซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร อบต.บาโลย หมู่ที่ 2 (ดู : 852) 31 มี.ค. 2560
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร อบต.บาโลย หมู่ที่ 2 (ดู : 644) 20 มี.ค. 2560
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกยกระดับ หมู่ที่ 1-2 (บ้านแบละ - เขตต่อตอน) (ดู : 647) 20 ธ.ค. 2559
การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกยกระดับ หมู่ที่ 1-2 (บ้านแบและ - เซตต่อดอน) (ดู : 321) 20 ธ.ค. 2559
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกยกระดับ หมู่ที่ 1-2 (บ้านแบละ - เขตต่อตอน) (ดู : 324) 15 ธ.ค. 2559
 
 หน้า  1 | 
 
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย
  หมู่ที่ 2 ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94190 โทรศัพท์ : 073-330905 โทรสาร : 073-330904 
  Copyright © 2016. baloy.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs