Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย หมู่ที่ 2 ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94190 โทรศัพท์ 073-330905 โทรสาร 073-330904 www.baloy.go.th
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  การจัดการความรู้ (KM)
  คำกล่าวเจตจำนงสุจริต
  ข้อมูลการติดต่อ
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผล
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือบริการประชาชน
  คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การให้บริการประชาชน
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
  แผนงานการใช้จ่ายประจำปี
  กฏหมายและเบียบ
  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดปัตตานี
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุมภายใน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี
  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA)
  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ.
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
E-SERVICE
ผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 23 มิถุนายน 2559
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกียวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน (ดู : 41) 14 ส.ค. 2563
ประกาศเรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารสว่นตำบลบาโลยประจำปี 2563 (ดู : 25) 8 มิ.ย. 2563
เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือประชาชนอันเนื่องมาจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 53) 17 เม.ย. 2563
มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน (ดู : 23) 23 มี.ค. 2563
ประกาศขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 4 (ดู : 27) 24 ต.ค. 2562
ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ (ดู : 80) 23 ก.ย. 2562
ประกาศขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยประชุมวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 1 (ดู : 13) 28 ส.ค. 2562
ประกาศขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 3 (ดู : 14) 22 ก.ค. 2562
ประกาศขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 2 (ดู : 13) 7 มิ.ย. 2562
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 (ดู : 78) 30 เม.ย. 2562
เกร็ดความรู้ที่น่าสนใจ (ดู : 76) 30 เม.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโลยสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 1 (ดู : 24) 7 ก.พ. 2562
เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 11) 1 ต.ค. 2561
ประกาศขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ-ครั้งที่-8-2561 (ดู : 66) 20 ก.ย. 2561
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ-ครั้งที่-8-2561 (ดู : 55) 20 ก.ย. 2561
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ-ครั้งที่-7-2561 (ดู : 57) 19 ส.ค. 2561
ประกาศขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ-ครั้งที่-7-2561 (ดู : 58) 14 ส.ค. 2561
ประกาศขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ-ครั้งที่-6-2561 (ดู : 53) 9 ส.ค. 2561
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ-ครั้งที่-6-2561 (ดู : 51) 9 ส.ค. 2561
ประกาศขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ-ครั้งที่่-5-2561 (ดู : 55) 26 ก.ค. 2561
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ-ครั้งที่-5-2561 (ดู : 49) 26 ก.ค. 2561
ประกาศขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ-ครั้งที่่-4-2561 (ดู : 52) 25 ก.ค. 2561
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ-ครั้งที่-4-2561 (ดู : 53) 25 ก.ค. 2561
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.บาโลย (ดู : 616) 4 ก.ค. 2561
ประกาศขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ-ครั้งที่-3-2561 (ดู : 54) 9 เม.ย. 2561
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ-ครั้งที่-3-2561 (ดู : 52) 9 เม.ย. 2561
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี-2561 (ดู : 56) 31 ม.ค. 2561
ประกาศขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ-ครั้งที่-2-2561 (ดู : 50) 22 ม.ค. 2561
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ-ครั้งที่-2-2561 (ดู : 54) 22 ม.ค. 2561
ประกาศขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ-ครั้งที่-1-2561 (ดู : 50) 26 ธ.ค. 2560
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ-ครั้งที่-1-2561 (ดู : 54) 26 ธ.ค. 2560
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย (ดู : 826) 31 ต.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ครั้งที่ 5/2560 สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2560 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (ดู : 610) 11 ต.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ครั้งที่ 5/2560 สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2560 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (ดู : 616) 11 ต.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ครั้งที่ 4/2560 สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2560 สมัยที่3 ครั้งที่ 2 (ดู : 706) 3 ส.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ครั้งที่ 4/2560 สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (ดู : 299) 3 ส.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ครั้งที่ 2/2560 สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2560 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (ดู : 524) 24 ก.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ครั้งที่ 3/2560 สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (ดู : 606) 24 ก.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ (ดู : 681) 30 พ.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ครั้งที่ 2/2560 สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2560 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (ดู : 619) 20 เม.ย. 2560
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย
  หมู่ที่ 2 ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94190 โทรศัพท์ : 073-330905 โทรสาร : 073-330904 
  Copyright © 2016. baloy.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs