Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย หมู่ 2 ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94190โทรศัพท์ 073-330905

 
นายสุกรี เจ๊ะและ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย
(xxx-xxx-xxxx)
 
นางโรฮานี ยามิลูเด็ง
ปลัด อบต.บาโลย
(062-242-1133)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติ
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของงอค์บริการส่วนตำบลบาโลย (ดู : 132)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 60)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 65)
เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 40)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 54)
นายสุกรี เจ๊ะและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ร่วมกับ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลบาโลย กำนัน ผญบ เจ้าหน้าที่ อบต. ผอ.รพ.สต. อสม และบัณฑิตตำบล ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด - 19 ให้กับประชาชนในพื้น และร้านค้า (ดู : 128)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู็ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) (ดู : 22)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.-3 ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (ดู : 19)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2-3 ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 214)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู็ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) (ดู : 30)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 (ซอยบ้านแบแม ม.2 ถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่ ม.4 รอยต่อกระหวะ) (ดู : 20)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 สายโคกกอตอเบาะ ต.ตันหยงจึงงา อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (ดู : 23)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแบและ ม.1-2 ต.ตันหยงจึึงงา อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (ดู : 21)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สานสะพานจีน - ปาโฮะแฮกลางทุ่งนา ม.1 ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (ดู : 20)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู็ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) (ดู : 29)
ประากาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านรอพี - สามแยกอนามัย ม.1 ต.ตันหยงจึงงา อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (ดู : 17)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย
โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุก (ซอยกูแบดาแล กูโบร์ปายัน) ม.4 ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (ดู : 64)
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ม.3 ม.4 ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (ดู : 87)
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่ ปน.ถ. 74-009 สายบ้านไซนะ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.2 สามแยกสาฆอ - ม.3 ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (ดู : 96)
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2-3 (ดู : 19)
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแบ -รอยต่อกระหวะ (ดู : 30)
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกกอตาเบาะ (ดู : 18)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ม.3 ม.4 ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (ดู : 65)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย
 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายสุกรี เจ๊ะและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ฯลฯ ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูง โควิท - 19 จากคลัสเตอร์โรงงานแคลคอมป์ โดยมอบสิ่งของบริโภคให้กับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 11 ครัวเรือน ในตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย
  หมู่ 2 ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94190 
โทรศัพท์ : 073-330905
 
   Copyright © 2019. www.baloy.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs